گروه محصول -> لیست رشته ها -> اقتصاد

  نام فارسی:

  تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

  نام لاتین:

  Manufacturing in the cloud: A human factors perspective

  نام فارسی:

  تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

  نام لاتین:

  Facilitating the chain of market orientation to value co-creation: The mediating role of e-marketing adoption

  نام فارسی:

  آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول : تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها

  نام لاتین:

  E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

  نام فارسی:

  نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

  نام لاتین:

  The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of aHigher Education Institution

  نام فارسی:

  شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا

  نام لاتین:

  Capital budgeting practices in Spain

  نام فارسی:

  تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی

  نام لاتین:

  Determining intra-company Transfer pricing for multinational Corporations

  نام فارسی:

  مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

  نام لاتین:

  Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data

  نام فارسی:

  چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

  نام لاتین:

  ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil