نام فارسی:

  شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

  نام لاتین:

  An artificial neural network to assess the impact of neighbouring photovoltaic systems in power forecasting in Utrecht, the Netherlands

  نام فارسی:

  استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها

  نام لاتین:

  Using a sustainability index to assess energy technologies for rural electrification

  نام فارسی:

  یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر

  نام لاتین:

  A modified vacation queueing model and its application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks

  نام فارسی:

  میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب

  نام لاتین:

  Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants

  نام فارسی:

  پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

  نام لاتین:

  A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets