نام فارسی:

    فاکتورهایی که نگهداری و بهبود OHSAS 18001 را در شرکت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند، تحت تاثیر قرار می‌دهد: یک پژوهش کیفی

    نام لاتین:

    Factors that influence the maintenance and improvement of OHSAS 18001 in adopting companies: A qualitative study