گروه محصول -> لیست رشته ها -> حسابداری

  نام فارسی:

  نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

  نام لاتین:

  Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching Method

  نام فارسی:

  مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

  نام لاتین:

  Financial information management for university departments,using open-source software

  نام فارسی:

  پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان

  نام لاتین:

  Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings: A Glance over Principle of Al-Adl and Al-Ihsan