گروه محصول -> لیست رشته ها -> حمل و نقل

    نام فارسی:

    برنامه ریزی جهانی در یک بندر کانتینری چند ترمینالی و چند دریایی

    نام لاتین:

    Global planning in a multi-terminal and multi-modal maritime container port