گروه محصول -> لیست رشته ها -> صنایع غذایی

  نام فارسی:

  سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

  نام لاتین:

  ?Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow

  نام فارسی:

  سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند برای یک جامعه مدرن

  نام لاتین:

  Active and intelligent packaging systems for a modern society