نام فارسی:

    بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

    نام لاتین:

    Examining Organizational Innovation and KnowledgeManagement CapacityThe Central Role of Strategic Human Resources Practices(SHRPs)