گروه محصول -> لیست رشته ها -> علوم تربیتی

    نام فارسی:

    روش هاي تحقيق در مورد علوم کتابداري و اطلاع رساني: به روش تحليل محتوا

    نام لاتین:

    Research methods in library and information science: A content analysis