گروه محصول -> لیست رشته ها -> عمران

  نام فارسی:

  پیاده‌سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بنا شده روی ساختگاه‌های دارای خاک نرم

  نام لاتین:

  Implementation of Displacement Coefficient methodfor seismic assessment of buildings built on soft soil sites

  نام فارسی:

  انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه

  نام لاتین:

  Energy dissipation over large-scale roughness for both transition and uniform flow conditions