گروه محصول -> لیست رشته ها

  نام فارسی:

  فضاهای بِرَند سازی: مکان، منطقه، پایداری و صنعت نوشیدنی دست‌ساز آمریکایی

  نام لاتین:

  Branding spaces: Place, region, sustainability and the American craft beer industry

  نام فارسی:

  عملکرد خارج از نقش و فهم عاطفی مشتری محور: تاثیر بر درگیری مشتری، احساس استرس، عملکرد شغلی و نگرش های شغلی

  نام لاتین:

  Customer-directed extra-role performance and emotional understanding: Effects on customer conflict, felt stress, job performance and turnover intentions

  نام فارسی:

  بازاریابی برای پایداری گسترش مفهوم سازی آمیخته بازاریابی برای هدایت ارزش برای افراد و جوامع بزرگ

  نام لاتین:

  Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive value for individuals and society at large

  نام فارسی:

  استراتژی های بین المللی پیشگیرانه در خوشه SMEs

  نام لاتین:

  Proactive international strategies of cluster SMEs

  نام فارسی:

  رابطه احساسات مشتری و رتبه دهی مشتری آنلاین به هتل ها - تجزیه و تحلیل تجربی

  نام لاتین:

  Relationship between customer sentiment and online customer ratings for hotels - An empirical analysis

  نام فارسی:

  آیا هتلهای مستقل از حضورهتلهای صاحب نام بهرمند می شوند؟

  نام لاتین:

  ?Do independent hotels benefit from the presence of branded ones

  نام فارسی:

  نمایش های تجاری مجازی٬ دیدگاه های نمایش دهندگان در رابطه با قابلیت نیازهای بازاریابی مجازی

  نام لاتین:

  Virtual trade shows: Exhibitors’ perspectives on virtual marketing capability requirements

  نام فارسی:

  هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

  نام لاتین:

  Artificial intelligence in service-oriented software design

  نام فارسی:

  ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

  نام لاتین:

  ? Cache capacity-aware content centric networking under flash crowds

  نام فارسی:

  شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

  نام لاتین:

  A scalable AWG-based data center network for cloud computing

  نام فارسی:

  انباشتگي در پرواز : كاهش ترافيك براي داده هاي بزرگ موجود در فضاي ذخيره ابري

  نام لاتین:

  Aggregation on the Fly:Reducing Traffic for Big Data in the Cloud

  نام فارسی:

  یک رویکرد پویایی-آگاهی برای حفظ انسجام داده‌ها در سیستم P2P موبایل بدون ساختار

  نام لاتین:

  A Mobility-Aware Approach for Maintaining Data Consistency in Unstructured Mobile P2P Systems

  تعداد صفحات :
  1. ۱
  2. ۲