گروه محصول -> لیست رشته ها -> مدیریت

  نام فارسی:

  یک رویکرد هماهنگ با ضرورت پول

  نام لاتین:

  A coordination approach to the essentiality of money

  نام فارسی:

  یک تصویر از خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش تجاری: بررسی مجدد، گسترش و بازسازی واحدهای برند خرده فروشی

  نام لاتین:

  An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity

  نام فارسی:

  هنجارهای ارتباطی و رضایت رسانه ها از ارتباطات مارکها

  نام لاتین:

  Relationship norms and media gratification in relational brand communication

  نام فارسی:

  وفاداری به برندها در اتحاد برندینگ مشترک مد سریع و لوکس طراح

  نام لاتین:

  Brand loyalties in designer luxury and fast fashion co-branding alliances

  نام فارسی:

  نگاهی به محبوبیت پُست ‌ برند، شش شیوه پُست‌ بِرَند رسانه اجتماعی برای بازارهای جهانی

  نام لاتین:

  Taking a global view on brand post popularity: Six social media brand post practices for global markets

  نام فارسی:

  مدیریت توجه کارمند و نام تجاری سازی داخلی

  نام لاتین:

  Managing employee attention and internal brandin

  نام فارسی:

  گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی

  نام لاتین:

  Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation

  نام فارسی:

  کاربرد شخصیت بِرَند در بازی‌های تبلیغاتی: تاثیر ویژگی‌های شرکت بر شخصیت بازی تبلیغاتی

  نام لاتین:

  An application of brand personality to advergames: The effect of company attributes on advergame personality

  نام فارسی:

  قدرت بیان رسانه های اجتماعی درباره ی مقاصد نام تجاری

  نام لاتین:

  The power of social media storytelling in destination branding

  نام فارسی:

  رابطه بین مدیریت موجودی و تقاضا نامطمئن برای حرکت سریع کالاهای مصرفی سازمان ها

  نام لاتین:

  Relationship between inventory management and uncertain demand for fast moving consumer goods organisations

  نام فارسی:

  دانش بازاریابی عملی: یک برداشت دقیق از نمایندگی،دانش و عمل در تحقیقات بازار

  نام لاتین:

  Actionable marketing knowledge: A close reading of representation, knowledge and action in market research

  نام فارسی:

  چگونه در قرن بیست و یکم مشتریان خود را به روز رسانی کنید : چالش هایی در مدیریت روابط مشتری در جهان امروز

  نام لاتین:

  How to date your clients in the 21st century: Challenges in managing customer relationships in today's world