گروه محصول -> لیست رشته ها -> پزشکی

  نام فارسی:

  مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

  نام لاتین:

  A Markovian queueing model for ambulance offload delays

  نام فارسی:

  تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

  نام لاتین:

  Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells

  نام فارسی:

  آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

  نام لاتین:

  Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study

  نام فارسی:

  نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

  نام لاتین:

  Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes

  نام فارسی:

  سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

  نام لاتین:

  Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells: Biological properties, induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research