گروه محصول -> لیست رشته ها -> کامپیوتر

  نام فارسی:

  یک مدل پنهان نگاری حاصل از ترکیب روش جایگزینی LSB و روش PVD

  نام لاتین:

  A steganographic method combining LSB substitution and PVD in a block

  نام فارسی:

  مدل انتخاب یک فناوری فعال (پیشگیرانه) برای فناوری جدید: مورد مطالعه (فناوری) پشته سازی عمودی مدارمجتمع سه بعدی

  نام لاتین:

  A proactive technology selection model for new technology: The case of 3D IC TSV

  نام فارسی:

  یک راهبرد مبتنی بر پویایی برای خوشه‌بندی دینامیک در شبکه‌های آنی(اقتضایی) خودرویی

  نام لاتین:

  A mobility-based scheme for dynamic clustering in vehicular ad-hoc networks (VANETs)

  نام فارسی:

  معماری اینترنت اشیاء برای محیط‌های زندگی پیشرفته

  نام لاتین:

  Internet of ThingsArchitecture for Enhanced Living Environments

  نام فارسی:

  بررسی مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیاء

  نام لاتین:

  Survey of Security and Privacy Issues of Internet of Things

  نام فارسی:

  بهره برداری از فن آوری های IoT برای افزایش سلامت خانه های هوشمند از طریق شناسایی بیمار و شناخت احساسات

  نام لاتین:

  Exploiting IoT technologies for enhancing Health Smart Homes through patient identification and emotion recognition

  نام فارسی:

  IFCI: مجموع مه ابر برای loT (موارد وابسته به اینترنت)، الگوی معماری برای آینده اینترنت در هر زمینه ای

  نام لاتین:

  IFCIoT: Integrated Fog Cloud IoT Architectural Paradigm for Future Internet of Things

  نام فارسی:

  از مدل های هدف تا مدل های ویژگی : یک رویکرد مبتنی بر قانون برای خطوط تولید نرم افزار

  نام لاتین:

  From Goal Models to Feature Models: a Rule-based Approach for Software Product Lines

  نام فارسی:

  معیارها و دستورالعمل هایی برای بهبود قابلیت نگهداری نرم افزار در خط تولید محصولات نرم افزاری

  نام لاتین:

  Criteria and Guidelines to Improve Software Maintainability in Software Product Lines

  نام فارسی:

  ارزیابی اصول «لیمن» ارزیابی نرم‌افزار برای خطوط تولید نرم‌افزار

  نام لاتین:

  Evaluating Lehman’sLaws of Software Evolution for Software Product Lines

  نام فارسی:

  امنیت در محیط IOT: یک بررسی

  نام لاتین:

  Security in IoT Environment :A Survey

  نام فارسی:

  امنیت سیستم IoT :چالش ها و فرصت های طراحی

  نام لاتین:

  Security of IoT Systems: Design Challenges and Opportunities

  تعداد صفحات :
  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳