گروه محصول -> لیست رشته ها -> کشاورزی

    نام فارسی:

    مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

    نام لاتین:

    How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster