• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  یک مدل پنهان نگاری حاصل از ترکیب روش جایگزینی LSB و روش PVD

  نام لاتین:

  A steganographic method combining LSB substitution and PVD in a block

  نام فارسی:

  مدل انتخاب یک فناوری فعال (پیشگیرانه) برای فناوری جدید: مورد مطالعه (فناوری) پشته سازی عمودی مدارمجتمع سه بعدی

  نام لاتین:

  A proactive technology selection model for new technology: The case of 3D IC TSV

  نام فارسی:

  یک رویکرد هماهنگ با ضرورت پول

  نام لاتین:

  A coordination approach to the essentiality of money

  نام فارسی:

  یک تصویر از خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش تجاری: بررسی مجدد، گسترش و بازسازی واحدهای برند خرده فروشی

  نام لاتین:

  An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity

  نام فارسی:

  هنجارهای ارتباطی و رضایت رسانه ها از ارتباطات مارکها

  نام لاتین:

  Relationship norms and media gratification in relational brand communication

  نام فارسی:

  وفاداری به برندها در اتحاد برندینگ مشترک مد سریع و لوکس طراح

  نام لاتین:

  Brand loyalties in designer luxury and fast fashion co-branding alliances

  نام فارسی:

  نگاهی به محبوبیت پُست ‌ برند، شش شیوه پُست‌ بِرَند رسانه اجتماعی برای بازارهای جهانی

  نام لاتین:

  Taking a global view on brand post popularity: Six social media brand post practices for global markets

  نام فارسی:

  مدیریت توجه کارمند و نام تجاری سازی داخلی

  نام لاتین:

  Managing employee attention and internal brandin

  نام فارسی:

  گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی

  نام لاتین:

  Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation

  نام فارسی:

  کاربرد شخصیت بِرَند در بازی‌های تبلیغاتی: تاثیر ویژگی‌های شرکت بر شخصیت بازی تبلیغاتی

  نام لاتین:

  An application of brand personality to advergames: The effect of company attributes on advergame personality

  نام فارسی:

  قدرت بیان رسانه های اجتماعی درباره ی مقاصد نام تجاری

  نام لاتین:

  The power of social media storytelling in destination branding

  نام فارسی:

  فضاهای بِرَند سازی: مکان، منطقه، پایداری و صنعت نوشیدنی دست‌ساز آمریکایی

  نام لاتین:

  Branding spaces: Place, region, sustainability and the American craft beer industry