• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

  نام لاتین:

  ?Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow

  نام فارسی:

  نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

  نام لاتین:

  Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching Method

  نام فارسی:

  مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

  نام لاتین:

  A Markovian queueing model for ambulance offload delays

  نام فارسی:

  تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

  نام لاتین:

  Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells

  نام فارسی:

  آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

  نام لاتین:

  Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study

  نام فارسی:

  مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

  نام لاتین:

  Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors

  نام فارسی:

  تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

  نام لاتین:

  Manufacturing in the cloud: A human factors perspective

  نام فارسی:

  تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

  نام لاتین:

  Facilitating the chain of market orientation to value co-creation: The mediating role of e-marketing adoption

  نام فارسی:

  آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول : تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها

  نام لاتین:

  E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

  نام فارسی:

  نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

  نام لاتین:

  The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of aHigher Education Institution

  نام فارسی:

  مدل تجدید نظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی

  نام لاتین:

  Internationalization model revisited: e-marketing approach

  نام فارسی:

  گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی

  نام لاتین:

  New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e- shops