• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا

  نام لاتین:

  Capital budgeting practices in Spain

  نام فارسی:

  تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی

  نام لاتین:

  Determining intra-company Transfer pricing for multinational Corporations

  نام فارسی:

  مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

  نام لاتین:

  Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data

  نام فارسی:

  چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

  نام لاتین:

  ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil

  نام فارسی:

  تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

  نام لاتین:

  Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

  نام فارسی:

  مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

  نام لاتین:

  Financial information management for university departments,using open-source software

  نام فارسی:

  پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان

  نام لاتین:

  Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings: A Glance over Principle of Al-Adl and Al-Ihsan

  نام فارسی:

  امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

  نام لاتین:

  Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments

  نام فارسی:

  طراحی مکانیزم ترکیبی گزینش ‌‌تامین‌کننده بر اساس مناقصه چند-‌جنبه‌ای و مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین

  نام لاتین:

  Compound mechanism design of supplier selection based on multi-attribute auction and risk management of supply chain

  نام فارسی:

  نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

  نام لاتین:

  Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes

  نام فارسی:

  سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی

  نام لاتین:

  Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells: Biological properties, induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research

  نام فارسی:

  شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

  نام لاتین:

  An artificial neural network to assess the impact of neighbouring photovoltaic systems in power forecasting in Utrecht, the Netherlands