• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  رزونانس نام تجاری (برند) در روابط حق امتیازی: یک دیدگاه مبتنی بر امتیاز گیرنده

  نام لاتین:

  Brand resonance in franchising relationships: Afranchisee-based perspective

  نام فارسی:

  دیدگاه مبتنی بر منابع بازاریابی ذینفع

  نام لاتین:

  A resource-based view of stakeholder marketing

  نام فارسی:

  دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

  نام لاتین:

  An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction

  نام فارسی:

  حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ

  نام لاتین:

  Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability

  نام فارسی:

  جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش در میان کارکنان صف هتل

  نام لاتین:

  Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees

  نام فارسی:

  چگونه بحران بازده را تحت تأثیر قرار می¬دهد؟ مطالعه تجربی از بازارهای شرق آسیا

  نام لاتین:

  How does crisis affect efficiency?An empirical study of East Asian markets

  نام فارسی:

  تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

  نام لاتین:

  Brand identification in higher education: A conditional process analysis

  نام فارسی:

  تاثیر نفوذ بازاریابی- فروش بر نوآوری

  نام لاتین:

  Sales–marketing encroachment effects on innovation

  نام فارسی:

  تاثیر قابلیت های بازاریابی بر مزیت و عملکرد رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت ریسک در شرکت های وارداتی

  نام لاتین:

  The Effect of Marketing Capabilities on Competitive Advantage and Performance with Moderating Role of Risk Management in Importation Companies

  نام فارسی:

  تاثیر تناسب ارزش بر رابطه ی کانال بازاریابی

  نام لاتین:

  The impact of value congruence on marketing channel relationship

  نام فارسی:

  برنامه ریزی جهانی در یک بندر کانتینری چند ترمینالی و چند دریایی

  نام لاتین:

  Global planning in a multi-terminal and multi-modal maritime container port

  نام فارسی:

  نقش واسطه ای ارزش درک شده میراث شخصی بین مصرف کننده مولد و نگرش / قصد خرید برندهای لوکس

  نام لاتین:

  Mediational role of perceived personal legacy value between consumer agentic generativity and attitudes/buying intentions toward luxury brands