• محبوبترین مقالات

 • پر بازدیدترین مقالات

 • مقالات منتخب

فایل های وِیژه  نام فارسی:

  عملکرد خارج از نقش و فهم عاطفی مشتری محور: تاثیر بر درگیری مشتری، احساس استرس، عملکرد شغلی و نگرش های شغلی

  نام لاتین:

  Customer-directed extra-role performance and emotional understanding: Effects on customer conflict, felt stress, job performance and turnover intentions

  نام فارسی:

  رابطه بین مدیریت موجودی و تقاضا نامطمئن برای حرکت سریع کالاهای مصرفی سازمان ها

  نام لاتین:

  Relationship between inventory management and uncertain demand for fast moving consumer goods organisations

  نام فارسی:

  دانش بازاریابی عملی: یک برداشت دقیق از نمایندگی،دانش و عمل در تحقیقات بازار

  نام لاتین:

  Actionable marketing knowledge: A close reading of representation, knowledge and action in market research

  نام فارسی:

  چگونه در قرن بیست و یکم مشتریان خود را به روز رسانی کنید : چالش هایی در مدیریت روابط مشتری در جهان امروز

  نام لاتین:

  How to date your clients in the 21st century: Challenges in managing customer relationships in today's world

  نام فارسی:

  تغییرات اقتصادی و معانی کار و پول

  نام لاتین:

  Economic changes and the meanings of work and money

  نام فارسی:

  تأثیر شکست خدمات در اعتبار نام تجاری

  نام لاتین:

  The impact of service failure on brand credibility

  نام فارسی:

  تأثیر پیشنهاد نسخه محدود بر نگرش مصرف کنندگان درباره یک برند لوکس پس از ریزش برند

  نام لاتین:

  The effect of a limited-edition offer following brand dilution on consumer attitudes toward a luxury brand

  نام فارسی:

  بِرَندسازی شخصی استراتژیک- و اینکه چگونه نتیجه می‌دهد

  نام لاتین:

  Strategic personal branding–—And how it pays off

  نام فارسی:

  بازیابی تعاملی خدمات، پس از نقص سرویس: نقش ارزش برند

  نام لاتین:

  Co-creating service recovery after service failure: The role of brand equity

  نام فارسی:

  بازاریابی مقصد گردشگری و فناوری اطلاعات در غنا

  نام لاتین:

  Tourism destination marketing and information technology in Ghana

  نام فارسی:

  بازاریابی برای پایداری گسترش مفهوم سازی آمیخته بازاریابی برای هدایت ارزش برای افراد و جوامع بزرگ

  نام لاتین:

  Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive value for individuals and society at large

  نام فارسی:

  آیا برنامه های سلسله مراتبی وفاداری برای تمامی برندها ، کارائی دارند ؟ نقش مفهوم برند

  نام لاتین:

  Are hierarchical loyalty programs a panacea for all brands? The role of brand concept

تعداد صفحات :
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶
 7. ۷
 8. ۸
 9. ۹