جستجوی پیشرفته

  نام فارسی:

  از 4Ps به COM-SM: بازآرایی ترکیب بازاریابی اجتماعی

  نام لاتین:

  From the 4Ps to COM-SM: reconfiguring the social marketing mix

  نام فارسی:

  مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

  نام لاتین:

  A Markovian queueing model for ambulance offload delays

  نام فارسی:

  تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

  نام لاتین:

  Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells

  نام فارسی:

  آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی

  نام لاتین:

  Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study

  نام فارسی:

  امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

  نام لاتین:

  SECURITY AND PRIVACY IN MOBILE SOCIAL NETWORKS:CHALLENGES AND SOLUTIONS

  نام فارسی:

  یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

  نام لاتین:

  A semiparametric Bayesian method for detecting Allee effects

  نام فارسی:

  یک طرح ناشناس کردن برگشت‌پذیر سیاست‌محور جدید برای سرویس‌های مبتنی بر XML

  نام لاتین:

  A Novel Policy-driven Reversible Anonymisation Scheme for XML-base Services

  نام فارسی:

  موفقیت هوش تجاری: نقش قابلیت‌های هوش تجاری ( BI) و محیط‌های تصمیم‌ گیری

  نام لاتین:

  Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments

  نام فارسی:

  عملکرد و احتمال عملی بودن مدیریت دانش در شرکت ها

  نام لاتین:

  Functionality and Feasibility of Knowledge Management in Enterprises

  نام فارسی:

  توسعه دانش زبانی برای دانشجوبان مدیریت گردشگری

  نام لاتین:

  Developing language competences for Management Tourism students

  نام فارسی:

  بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری

  نام لاتین:

  Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation

  نام فارسی:

  استراتژیهای به اشتراک گذاشتن مدیریت دانش پروژه در بخش اتومبیل سازی

  نام لاتین:

  Knowledge Sharing Strategies for Project Knowledge Management in the Automotive Sector