جستجوی پیشرفته

  نام فارسی:

  امنیت سیستم IoT :چالش ها و فرصت های طراحی

  نام لاتین:

  Security of IoT Systems: Design Challenges and Opportunities

  نام فارسی:

  تعامل اجتماعی ذینفعان در مهندسی نیازمندی های نرم افزار منبع باز

  نام لاتین:

  Stakeholders’ Social Interaction in RequirementsEngineering of Open Source Software

  نام فارسی:

  مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

  نام لاتین:

  Comparison of QoS-aware single-path vs. multi-path routing protocols for image transmission in wireless multimedia sensor networks

  نام فارسی:

  امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سیار: چالش ها و راه حل ها

  نام لاتین:

  SECURITY AND PRIVACY IN MOBILE SOCIALNETWORKS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

  نام فارسی:

  پرس ¬و جوهای یا جستارها P2P (نظیر به نظیر) سیار در داده¬های موقت

  نام لاتین:

  Mobile P2P Queries over Temporal Data

  نام فارسی:

  پیاده‌سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بنا شده روی ساختگاه‌های دارای خاک نرم

  نام لاتین:

  Implementation of Displacement Coefficient methodfor seismic assessment of buildings built on soft soil sites

  نام فارسی:

  انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه

  نام لاتین:

  Energy dissipation over large-scale roughness for both transition and uniform flow conditions

  نام فارسی:

  مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

  نام لاتین:

  Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data

  نام فارسی:

  چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

  نام لاتین:

  ? Business Cycles in Oil ExportingCountries: A Declining Role for Oil

  نام فارسی:

  تولید ابری: در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

  نام لاتین:

  Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

  نام فارسی:

  مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

  نام لاتین:

  Financial information management for university departments,using open-source software

  نام فارسی:

  پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان

  نام لاتین:

  Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings: A Glance over Principle of Al-Adl and Al-Ihsan

  تعداد صفحات :
  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴